درس‌های موجود

مهارت آموزي 1، استاد(رستمي بروجني-مجيد) (الماسي نهنجه-رضا) (دکامين-مجيد)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: رضا الماسي نهنجه
  • استاد: مجيد دکامين
  • استاد: مجيد رستمي بروجني

مباني نشانگرهاي مولکولي، استاد(قبولي-مهدي) (الماسي نهنجه-رضا)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: رضا الماسي نهنجه
  • استاد: مهدي قبولي

حاصلخيزي خاک و کودها، استاد(ضرابي محبوبه) (عصاريها مهسا)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: محبوبه ضرابي
  • استاد: مهسا عصاريها