درس‌های موجود

ژنتيک پايه، استاد(محمد پرست بهروز) (قياسوند-سعيده)

  • استاد: سعيده قياسوند
  • استاد: بهروز محمد پرست

آزمايشگاه کشت بافت، استاد(محمد پرست بهروز) (رحيمي-مريم)

  • استاد: مريم رحيمي
  • استاد: بهروز محمد پرست

آزمايشگاه کشت بافت، استاد(محمد پرست بهروز) (رحيمي-مريم)

  • استاد: مريم رحيمي
  • استاد: بهروز محمد پرست

آزمايشگاه کشت بافت، استاد(محمد پرست بهروز) (رحيمي-مريم)

  • استاد: مريم رحيمي
  • استاد: بهروز محمد پرست